מטרות התכנית

להקנות חינוך לערכים המדגישים את ההיבט של
שלטון החוק במדינה דמוקרטית

להוביל להישגים לימודיים (בגרות).

להגביר את המודעות לאזרחות פעילה ומעורבות חברתית.

לפתח מנהיגות בקרב החניכים.

לקרב את בני הנוער למשטרה.

התוכנית תגביר מוטיבציה לאופציה מקצועית עתידית.
מודגש בזאת כי השירות העתידי במשטרה מותנה
בעמידה בקריטריונים שתציב משטרת ישראל ברגע הגיוס.

סגירת תפריט